Hướng dẫn 121/HD-BTĐKT Khen thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc trong phòng, chống Covid-19

Theo đó, quy định đối tượng được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phòng, chống Covid-19.

Các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Tập trung khen thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có thành tích tiêu biểu xuất sắc. Trong đó, chú trọng khen thưởng:

  • Cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an… trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu;
  • Doanh nghiệp, doanh nhân, các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch;
  • Tập thể, cá nhân có phát minh, sáng chế, sáng kiến, sáng tạo, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

BỘ NỘI VỤBAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 121/HD-BTĐKT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

HƯỚNG DẪN 121/HD-BTĐKT

VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Hiện nay, nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là bộ, ngành, địa phương) đã biểu dương, khen thưởng và trình khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều tập thể, cá nhân tham gia phòng, chống dịch tại tuyến đầu, tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, chống đại dịch và các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

Tuy nhiên, công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 vẫn còn hạn chế. Một số đơn vị khen thưởng và trình khen thưởng chưa kịp thời; thực hiện chưa đúng quy định về tuyến trình khen thưởng. Có đơn vị trình khen thưởng chưa đảm bảo các thủ tục, hồ sơ theo quy định. Một số đơn vị sau khi nhận hình thức khen thưởng về thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã bị các cơ quan chức năng phát hiện sai phạm.

Để công tác khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, chính xác, đúng đối tượng, đúng thành tích, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương hướng dẫn công tác khen thưởng thành tích phòng, chống đại dịch COVID-19 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng khen thưởng

Các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Tập trung khen thưởng và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân ở cơ sở trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có thành tích tiêu biểu xuất sắc. Trong đó, chú trọng khen thưởng:

Đọc thêm:  10 địa điểm du lịch tại Washington DC đẹp và hấp dẫn bạn không thể bỏ qua

– Cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an… trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu;

– Doanh nghiệp, doanh nhân, các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch;

– Tập thể, cá nhân có phát minh, sáng chế, sáng kiến, sáng tạo, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

2. Hình thức khen thưởng

– Huân chương Lao động;

– Huân chương Bảo vệ Tổ quốc;

– Huân chương Chiến công;

– Huân chương Dũng cảm;

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

– Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

3. Tiêu chuẩn khen thưởng

– Huân chương Lao động: Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh và cứu chữa người bệnh, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao.

– Huân chương Bảo vệ Tổ quốc: Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang lập thành tích tiêu biểu xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

– Huân chương Chiến công: Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang lập được chiến công xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

– Huân chương Dũng cảm: Để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có hành động dũng cảm, xung phong vào những nơi nguy hiểm do dịch bệnh gây ra nhằm bảo vệ tính mạng của nhân dân; thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong phạm vi cấp bộ, ban, ngành, tỉnh.

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Để tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị; sáng kiến, sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch, được nêu gương trong toàn ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

– Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương: Để tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, được bộ, ban, ngành, địa phương ghi nhận.

Đọc thêm:  Bài tập về mạo từ Tiếng Anh (Có đáp án) Bài tập tiếng Anh cho trẻ em

II. TUYẾN TRÌNH VÀ THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1. Tuyến trình khen thưởng

Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên, các bộ, ngành, địa phương xét chọn, đề nghị khen thưởng đúng quy định về tuyến trình khen thưởng tại Điều 46 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng:

a. Hồ sơ đề nghị tặng Huân chương được quy định tại Điều 52 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ gồm 03 bộ (bản chính); đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Điều 57 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ gồm 02 bộ (bản chính), gồm có:

– Tờ trình đề nghị khen thưởng của bộ, ngành, địa phương.

– Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng bộ, ngành, địa phương.

– Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (có xác nhận của cấp trình Thủ tướng Chính phủ). Báo cáo thể hiện rõ thành tích, phạm vi ảnh hưởng của thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước, Bảo hiểm xã hội; đảm bảo môi trường… đến thời điểm trình khen.

– Trường hợp tập thể, cá nhân có phát minh, sáng chế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 được đề nghị khen thưởng phải có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phạm vi ảnh hưởng và tính hiệu quả được áp dụng trong thực tiễn.

– Trường hợp tập thể, cá nhân có sản phẩm mới trong phòng, chống và điều trị COVID-19 được đề nghị khen thưởng phải được cấp quyền sở hữu trí tuệ và quyền phát triển sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền.

b. Đối với cá nhân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện theo quy trình và thủ tục đơn giản.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo thủ tục đơn giản được quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ gồm 03 bộ (bản chính), gồm có:

– Tờ trình đề nghị khen thưởng của bộ, ngành, địa phương.

– Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đọc thêm:  4 cách tìm nhạc trên Tik Tok đơn giản, gặp bài nào cũng tìm được

1. Căn cứ Hướng dẫn này, các bộ, ngành, địa phương căn cứ đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ, thành tích, mức độ đóng góp và cân đối của bộ, ngành, địa phương để khen thưởng và đề nghị hình thức khen thưởng cho phù hợp.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các Ban của Đảng và tương đương ở Trung ương, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo cơ quan trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về tính chính xác của thành tích, quy trình, thủ tục, hồ sơ và các nội dung liên quan đến việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

2. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là hướng dẫn công tác khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 1247/HD-BTĐKT ngày 29/5/2020; Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021 và Hướng dẫn số 2611/HD-BTĐKT ngày 06/10/2021 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19./.

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);- Phó TTg TT Chính phủ Phạm Bình Minh (để b/c);- PCTN Võ Thị Ánh Xuân (để b/c);- Hội đồng TĐKT Trung ương (để báo cáo);- Các bộ, ban, ngành, MTTQ, tổ chức CT-XH;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để báo cáo);- Ban TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Vụ (Phòng, Ban) TĐKT các bộ, ngành, MTTQ,tổ chức CT-XH;- Các Vụ, đơn vị thuộc Ban;- Lưu: VT, Vụ II.

TRƯỞNG BANPhạm Huy Giang

5/5 - (8623 bình chọn)
Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ !!!!. Hãy cho chúng tớ 1 like để tiếp tục phát triển nhều kiến thức mới nhất cho bạn đọc nhé !!!

Huyền Trân

Dương Huyền Trân có trình độ chuyên môn cao về giáo dục và hiện tại đang đảm nhận vị trí chuyên viên quản trị nội dung tại website: https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ . Để hoàn thành thật tốt công việc mà mình đang đảm nhận thì tôi phải nghiên cứu và phân tích quá trình hoạt động phát triển các dịch vụ, sản phẩm của từng ngành khác nhau.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button