Đáp án trắc nghiệm Mô đun 8 Cán bộ quản lý THCS Đáp án 30 câu trắc nghiệm Module 8 CBQL

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 8 Cán bộ quản lý THCS giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình tổng thể Module 8: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường THCS.

Bên cạnh đó, thầy cô còn có thể tham khảo thêm đáp án trắc nghiệm Mô đun 8 THCS để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa tập huấn của mình. Vậy chi tiết mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của th-thule-badinh-hanoi.edu.vn nhé:

Đáp án trắc nghiệm Module 8 Cán bộ quản lý THCS

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu của giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường THCS là hình thành, phát triển ở học sinh:

 • Phẩm chất đạo đức cơ bản
 • Năng lực chung và năng lực cốt lõi
 • Phẩm chất và năng lực cốt lõi
 • Phẩm chất, năng lực chung và năng lực cốt lõi

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường THCS gồm

 • Giáo dục nhận thức về chuẩn mực đạo đức, lối sống và quy tắc thực hiện chuẩn mực, hành vi đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Giáo dục học về thái độ, niềm tin và động cơ đúng đắn đối với chuẩn mực đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Tổ chức tập luyện, rèn luyện kỹ năng hành vi, thói quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Bản chất của quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS là quá trình

 • Chuyển hóa một cách tự giác yêu cầu về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống của xã hội thành nhu cầu thể hiện hành vi, thói quen đạo đức, lối sống ở học sinh
 • Tổ chức hoạt động, giao lưu và các mối quan hệ nhiều mặt cho học sinh trải nghiệm
 • Tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân nhằm hình thành hành vi thói quen đạo đức phù hợp với chuẩn mực xã hội ở học sinh

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh THCS được thực hiện thông qua những con đường giáo dục nào sau đây?

 • Dạy học
 • Giáo dục kỹ năng sống
 • Dạy học, hoạt động trải nghiệm và hoạt động xã hội, tự giáo dục của học sinh vv…
 • Dạy học môn Giáo dục công dân và hoạt động trải nghiệm của học sinh

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào sau đây:

 • Nhà trường
 • Nhà trường, gia đình và xã hội
 • Giáo viên; cha mẹ học sinh
 • Nhà trường và xã hội

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường THCS ?

 • Giáo dục ý thức, thái độ hành vi đối với bản thân cho học sinh
 • Giáo dục ý thức thái độ hành vi đối với người khác cho học sinh
 • Giáo dục ý thức, thái độ và hành vi đối với môi trường cho học sinh
 • Giáo dục luật kinh doanh

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Đọc thêm:  Bài tập trắc nghiệm thể tích khối chóp đều Ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

Nguyên tắc cơ bản đảm bảo thực hiện nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS là:

 • Đảm bảo tính dân chủ
 • Đảm bảo đúng nội dung giáo dục đạo đức
 • Đảm bảo quyền lợi của nhà trường
 • Đảm bảo quyền lợi của học sinh

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước và môi trường tự nhiên cho học sinh ?

 • Tìm hiểu cảnh đẹp quê hương đất nước
 • Thực hiện các hoạt động chăm sóc, giữ gìn cảnh đẹp, di sản văn hóa tại địa phương
 • Luật hôn nhân và gia đình
 • Thực hiện các dự án tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên và giữ gìn, bảo vệ môi trường sống quê em

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Lực lượng nào sau đây giữ vai trò chủ đạo phối hợp các lực lượng giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ?

 • Cha mẹ học sinh
 • Nhà trường
 • Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường
 • Chính quyền địa phương

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Hiệu trường THCS thực hiện trách nhiệm nào sau đây để phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

 • Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên phối hợp các lực lượng giáo dục để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Hiệu trưởng phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Hiệu trưởng phối hợp với các lực lượng xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Cả 3 đáp án trên

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS là:

 • Gia đình
 • Nhà trường
 • Xã hội
 • Cả 3 đáp án trên

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu của xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng nhằm đảm bảo sự …………trong thực hiện các hoạt động giáo dục

 • Đồng thuận
 • Thống nhất
 • Nhất quán
 • Kết nối

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong triển khai tổ chức xây dựng nền nếp học tập và hoạt động tự học ở nhà nhằm nâng cao …………cho học sinh

 • kết quả học tập
 • Thành tích học tập
 • Năng lực học tập
 • Phẩm chất đạo đức, lối sống

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong triển khai tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục truyền thống, văn hoá, văn nghệ, thể thao, an toàn giao thông, an ninh mạng để thực hiện mục tiêu giáo dục ………cho học sinh

 • đạo đức, lối sống
 • toàn diện
 • Nhân cách
 • phẩm chất

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong triển khai xây dựng môi trường giáo dục an toàn,…… cho học sinh

 • hạnh phúc
 • lành mạnh
 • thống nhất
 • đồng thuận

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung ký cam kết thực hiện phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là nội dung thuộc:

 • Kế hoạch giáo dục nhà trường có tích hợp kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh
 • Kế hoạch xã hội hóa giáo dục của nhà trường trong năm học
 • Cả 3 đáp án trên
Đọc thêm:  Chế biến món ăn đơn giản, tiện lợi hơn với các loại bột pha sẵn Tấn Sang

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Những lực lượng nào sau đây thực hiện ký cam kết phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

 • Đại diện nhà trường
 • Đại diện cha mẹ học sinh
 • Đại diện cho các lực lượng xã hội
 • Cả 3 đáp án trên

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Điều kiện để thực hiện kế hoạch phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh về phía nhà trường:

 • Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp
 • Hiệu trường nhà trường phải xây dựng được cơ chế phối hợp
 • Hiệu trưởng phát huy được vai trò của các lực lượng giáo dục trong trường

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Để thực hiện kế hoạch phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường THCS đòi hỏi gia đình học sinh phải:

 • Nhận thức đúng về hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Chủ động, đồng hành cùng nhà trường, thầy cô trong việc thực hiện kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Hỗ trợ thầy cô, nhà trường trong các hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Cùng các lực lượng xã hội tham gia phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Để thực hiện kế hoạch phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường THCS đòi hỏi về phía chính quyền địa phương và các lực lượng xã hội phải:

 • Hỗ trợ thầy cô, nhà trường trong các hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Có nhận thức về hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực hiện vai trò chức năng giáo dục học sinh trên địa bàn một cách hiệu quả nhất
 • Tham gia cùng nhà trường một số hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Câu 21. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung thông tin giáo dục đạo đức, lối sống và thông tin về học sinh cần trao đổi giữa nhà trường, gia đình, xã hội cần tập trung vào các nội dung nào sau đây?

 • Mục tiêu giáo dục học sinh
 • Nội dung giáo dục, nhiệm vụ giáo dục, những thành tích đạt được của học sinh
 • Hình thức tổ chức giáo dục học sinh
 • Cả 3 đáp án trên

Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất

Các thông tin về gia đình cần thiết lập và cập nhật thường xuyên khi có những thay đổi:

 • Họ tên bố, mẹ của học sinh, số điện thoại hay Email để liên lạc
 • Chỗ ở hiện tại của gia đình; nghề nghiệp, trình độ văn hóa của cha, mẹ
 • Những thông tin khái quát về hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ của gia đình với chính quyền địa phương và cộng đồng vv…
 • Cả 3 đáp án trên
Đọc thêm:  Hướng dẫn sao chép dữ liệu từ một Sheet sang Sheet khác với điều kiện xác định

Câu 23. Chọn đáp án đúng nhất

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội tổ chức thực hiện giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS thông qua dạy học môn học nào sau đây?

 • Giáo dục công dân
 • Môn Lịch sử Địa lý
 • Môn Khoa học Tự nhiên; Môn Ngữ Văn và các môn học khác
 • Tất cả các môn học

Câu 24. Chọn đáp án đúng nhất

Môn học nào là môn học chiếm ưu thế trong giáo dục đạo đức cho học sinh THCS ?

 • Giáo dục công dân
 • Môn Lịch sử Địa lý
 • Môn Khoa học Tự nhiên
 • Môn Ngữ Văn và các môn học khác

Câu 25. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu của hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua dạy học các môn học là:

 • Hình thành các phẩm chất yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ cho học sinh
 • Hình thành các năng lực chung như tự học, tự chủ, giao tiếp, hợp tác; giải quyết vấn đề,sáng tạo cho học sinh
 • Hình thành năng lực đặc thù cho học sinh như năng lực tính toán, ngôn ngữ, khoa học; tin học; công nghệ, thẩm mỹ, thể chất
 • Cả 3 đáp án trên

Câu 26. Chọn đáp án đúng nhất

Hoạt động nào sau đây là hoạt động chiếm ưu thế trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS ?

 • trải nghiệm theo chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống
 • Hoạt động tham quan dã ngoại
 • Hoạt động từ thiện theo chủ đề
 • Hoạt động xã hội

Câu 27. Chọn đáp án đúng nhất

Nhà trường, giáo viên có thể phối hợp với cha mẹ học sinh và lực lượng xã hội trong những hoạt động nào sau đây để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS?

 • Tham gia giảng dạy lý thuyết
 • Tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm gắn với thực tiễn
 • Tham gia góp ý bài giảng
 • Tham gia tổ chức thực hành, thí nghiệm cho học sinh

Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất

Lực lượng nào sau đây có thể tham gia tổ chức lớp học tại hiện trường cho học sinh THCS ?

 • Giáo viên
 • Cha mẹ học sinh
 • Nhà sản xuất, người kinh doanh giỏi
 • Cả 3 đáp án trên

Câu 29. Chọn đáp án đúng nhất

Lực lượng nào sau đây có thể tham giáo dục truyền thống văn hóa cho học sinh THCS ?

 • Cha mẹ học sinh và giáo viên
 • Giáo viên, cha mẹ và các lực lượng xã hội tại địa phương
 • Nhà trường và các lực lượng xã hội
 • Các cơ quan văn hóa tại địa phương và giáo viên

Câu 30. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức tư vấn cần tổ chức cho cha mẹ học sinh có thể được tiến hành trực tiếp hoặc gián tiếp qua các hình thức sau đây:

 • Tư vấn qua email, Zalo; Facebook; điện thoại hoặc tư vấn trực tiếp
 • Tư vấn qua tham gia các Hội thảo, Hội nghị, diễn đàn trao đổi
 • Tư vấn qua hoạt động của trung tâm tư vấn nhà trường

5/5 - (8623 bình chọn)
Cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ !!!!. Hãy cho chúng tớ 1 like để tiếp tục phát triển nhều kiến thức mới nhất cho bạn đọc nhé !!!

Huyền Trân

Dương Huyền Trân có trình độ chuyên môn cao về giáo dục và hiện tại đang đảm nhận vị trí chuyên viên quản trị nội dung tại website: https://th-thule-badinh-hanoi.edu.vn/ . Để hoàn thành thật tốt công việc mà mình đang đảm nhận thì tôi phải nghiên cứu và phân tích quá trình hoạt động phát triển các dịch vụ, sản phẩm của từng ngành khác nhau.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button